top of page

בית וגעגוע

איזה חוויות זכורות לנו? האם אנחנו זוכרים את החוויה דרך הגוף או הרגש? האם למבנה הבית יש משמעות מעבר לצורה? איך מתבוננים בזמן הווה על העבר והעתיד?

בית. אישה. זיכרונות.

שאלות רבות עלו וצפו בתוך תהליך העבודה על היצירה בית וגעגוע.

היצירה בית וגעגוע נוצרה בתחילה מתוך חוויה פרטית . "אני זוכרת תמונה מעורפלת, אבל משהו בתמונה נותר ברור בזיכרון. הפרטים הישנים מתבהרים ומתחדשים בהווה ואף מקבלים משמעות חדשה ועוצמתית יותר. הפרטים קשורים לבית, למשפחה שלי. בתוך כל התמונה הענקית הזו, הכל חודר ומלווה אותי במעין מסע אישי של גילויים ,העצמה ,התפתחות ,התחדשות ,וקבלה. חמש נשים עוברות איתי מסע דרך הבית הפרטי שלי אל הבית הפרטי שלהן.לצד הביטוי האישי של כל אחת מתקיים רובד נוסף רב שכבתי של כולן יחד. הרקדניות יוצרות יחסים שמשקפים התנהלות בעולם המציאות שמכיל את הרצון לשמור על זיכרונות העבר לצד הצורך להמשיך ולמצאו את הדרך במציאות ובשיגרה היומיומית." [דורית לוי]

מאת דורית לוי

bottom of page