top of page
אסופה.jpg

אסופה

מאת דורית לוי

כשנולד אדם נולד עימו מעגל השתייכות ראשון הטבוע במעמקי נשמתו.

מרגע לידתו מתהלך הוא עם זיקה פנימית וחיפוש מתמיד למעגלי חייו המתהווים. 

ההדהוד הקבוצתי מאשרר אותו ומאפשר לו לגבש זהות ייחודית ולתת לה ביטוי ומקום.

"השלם גדול מסך חלקיו"

bottom of page